...
Loại CSDL: Sách
Thông tin xb: Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2015
Ký hiệu xếp giá: 610.92 / C455
Mô tả vật lý: 319 tr.: chân dung, tranh ảnh, 21 cm
Nhóm chủ đề: Bác sĩ--Tiểu sử--Việt Nam
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Đức Công

Tìm kiếm thêm