...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Bùi, Thị Huyền Trang
Thông tin xb: Hà Nội: Thanh niên, 2013
Ký hiệu xếp giá: 634 / Tr106
Mô tả vật lý: 194 tr., 19 cm
Nhóm chủ đề: Cây ăn quả; Trái cây nhiệt đới

Tìm kiếm thêm