...
Loại CSDL: Sách/TV ĐH TRÀ VINH
MFN: 19005
Ký hiệu xếp giá: 959.70099 / D513
Tác giả: Lê, Thái Dũng
Thông tin xuất bản:Hà Nội: Lao động, 2014
Mô tả vật lý: 271 tr.: tranh ảnh, 21 cm
Chủ đề: Việt Nam

Tìm kiếm thêm