...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Đặng, Thị Kim Hiên
Thông tin xb: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2014
Ký hiệu xếp giá: 796.346 / H305
Mô tả vật lý: 435 tr.: hình vẽ, 21 cm
Nhóm chủ đề: Bóng bàn--Luyện tập; Bóng bàn--Kỹ thuật--Cầm vợt ngang

Tìm kiếm thêm