...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Lý, Quí Trung
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2014
Ký hiệu xếp giá: 338.092 / Tr513
Mô tả vật lý: 184 tr.: ảnh, 20 cm
Nhóm chủ đề: Doanh nhân--Việt Nam

Tìm kiếm thêm