...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Tào Đình
Thông tin xb: Hà Nội: Văn học, 2014
Ký hiệu xếp giá: 895.16 / Đ312
Mô tả vật lý: 328 tr., 21 cm
Nhóm chủ đề: Tiểu thuyết Việt Nam--Thế kỷ; Văn học Việt Nam--Thế kỷ 21
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Thị Thúy Ngọc - dịch

Tìm kiếm thêm