...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Nguyễn, Kiên
Thông tin xb: Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2014
Ký hiệu xếp giá: 895.92234 / K305
Mô tả vật lý: 228 tr., 21 cm
Nhóm chủ đề: Truyện ngắn Việt Nam--Thế kỷ 21; Văn học Việt Namy--Thế kỷ 21

Tìm kiếm thêm