...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Dương Thụy
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2015
Ký hiệu xếp giá: 895.92234 / Th534
Mô tả vật lý: 272 tr., 20 cm
Nhóm chủ đề: Tiểu thuyết Việt Nam--Thế kỷ; Văn học Việt Nam--Thế kỷ 21

Tìm kiếm thêm