...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Phạm, Thị Ngọc Liên
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2015
Ký hiệu xếp giá: 895.92234 / L305
Mô tả vật lý: 239 tr., 21 cm
Nhóm chủ đề: Truyện ngắn Việt Nam--Thế kỷ 21; Văn học Việt Nam--Thế kỷ 21

Tìm kiếm thêm