...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Trần, Kiểm
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục, 2008
Ký hiệu xếp giá: 370 / K304
Mô tả vật lý: 304 tr.: bảng, 21 cm
Nhóm chủ đề: Education--Philosophy--Vietnam; Giáo dục--Quản lý--Việt Nam; Giáo dục--Việt Nam
Tóm tắt: Sách gồm 6 chương: Chương I. Những vấn đề chung của quản lý ; Chương II. Quản lý giáo dục là một khoa học ; Chương III. Quá trình quản lý giáo dục ; Chương IV. Đổi mới quản lý giáo dục ; Chương V. Lao động quản lý giáo dục và hiệu quả lao động quản lý giáo dục ; Chương VI. Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

Tìm kiếm thêm