...
Loại CSDL: Giáo trình
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2007
Ký hiệu xếp giá: 370.071 / O408/T2
Mô tả vật lý: 206 tr.: hình vẽ, 21 cm
Nhóm chủ đề: Giáo dục--Giáo trình
Tác giả bổ sung: Trần, Thị Tuyết Oanh - chủ biên
Tóm tắt: Đề cập đến lí luận giáo dục và quản lí giáo dục trong nhà trường: quá trình giáo dục, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, môi trường giáo dục, một số vấn đề cơ bản về quản lí nhà trường, lao động sư phạm của giáo viên và hoạt động của hội đồng giáo dục, công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông...

Tìm kiếm thêm