...
Loại CSDL: Giáo trình
Tác giả: Đỗ, Thị Hường
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2006
Ký hiệu xếp giá: 370.15 / H561
Mô tả vật lý: 139 tr., 24 cm
Nhóm chủ đề: Nhân cách--Tâm lý học; Nhận thức; Tâm lý học--Dạy và học; Trí nhớ
Tác giả bổ sung: Bùi, Tất Nhơn

Tìm kiếm thêm