...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Plaget, Lean
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục, 1999
Ký hiệu xếp giá: 370.15 / P579
Mô tả vật lý: 211 tr., 21 cm
Nhóm chủ đề: Tâm lý học; Tâm lý học sư phạm
Tác giả bổ sung: Trần, Nam Lương - dịch ;  Phùng, Đệ - dịch ;  Lê, Thi - dịch

Tìm kiếm thêm