...
Loại CSDL: Sách in
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục, 2007
Ký hiệu xếp giá: 370.9597 / H103
Mô tả vật lý: 504 tr.: bảng, biểu đồ, 24 cm
Nhóm chủ đề: Chiến lược phát triển--Giáo dục--Việt Nam--Việt Nam
Tác giả bổ sung: Vũ, Ngọc Hải - chủ biên
Tóm tắt: Trình bày về bối cảnh kinh tế-xã hội Việt Nam trong thập niên 80 và chiến lược đổi mới. Tổng quan về giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: quan điểm, giải pháp, chính sách, chiến lược, triết lý phát triển giáo dục, và tầm nhìn cùng dự báo đến năm 2020

Tìm kiếm thêm