...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Nguyễn, Thanh Long
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục, 2008
Ký hiệu xếp giá: 371.3028 / L431
Mô tả vật lý: 195 tr.: hình vẽ, sơ đồ, 20 cm
Nhóm chủ đề: Kỹ năng học; Nghiên cứu; Sinh viên đại học--Việt Nam
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Khánh Trung
Tóm tắt: Giới thiệu cho sinh viên các phương pháp học tập và nghiên cứu có hiệu quả ở bậc đại học và hỗ trợ cho sinh viên nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học từ tìm tòi, phát hiện cho đến độc lập giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn của từng bộ môn, từng lĩnh vực nghiên cứu

Tìm kiếm thêm