...
Loại CSDL: Sách in
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2019
Ký hiệu xếp giá: 372.21 / H309
Mô tả vật lý: 119 tr.: minh họa, 27 cm
Nhóm chủ đề: Giáo dục mầm non--Dạy và học; Tiếng Việt; Dân tộc thiểu số
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Thị Hiếu
Tóm tắt: Gồm 7 chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng và khai thác sử dụng môi trường tăng cường tiếng Việt; hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số; tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hoạt động trò chơi; phát triển kỹ năng nghe, nói cho trẻ em dân tộc thiểu sổ; dạy trẻ em dân tộc thiểu số nói mạch lạc, đúng ngữ pháp; tổ chức cho trẻ em dân tộc thiểu số làm quen với chữ viết tiếng Việt; tăng cường tiếng Việt thông qua hoạt động lễ hội, lao động

Tìm kiếm thêm