...
Loại CSDL: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Phan, Thị Vân
Thông tin xb: Trà Vinh: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Ký hiệu xếp giá: 342.59706 / V121
Mô tả vật lý: vii, 57 tr., 30 cm
Nhóm chủ đề: Luật hành chính--Việt Nam; Thủ tục hành chính--Việt Nam
Tác giả bổ sung: Hoàng, Minh khôi - hướng dẫn khoa học

Tìm kiếm thêm