...
Loại CSDL: Sách in
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2019
Ký hiệu xếp giá: 571.6 / L823/T.2
Mô tả vật lý: 480 tr.: minh họa màu, 23 cm
Nhóm chủ đề: Sinh học phân tử; Tế bào học
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Xuân Hưng - dịch
Tóm tắt: Các kiến thức cơ bản về di truyền học và sinh học phân tử: các cơ chế di truyền phân tử cơ bản, kỹ thuật di truyền phân tử, gene, hệ gene và nhiễm sắc thể, điều khiển biểu hiện gene ở mức phiên mã, điều hoà gene hậu phiên mã

Tìm kiếm thêm