...
Loại CSDL: Sách in
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
Ký hiệu xếp giá: 571.6 / L823/T.3
Mô tả vật lý: 451: minh họa màu, 23 cm
Nhóm chủ đề: Tế bào học; Sinh học phân tử
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Xuân Hương - dịch
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức liên quan đến nuôi cấy, quan sát và tác động lên hoạt động của tế bào; cấu trúc màng sinh học; vận chuyển ion và phân tử nhỏ qua màng; năng lượng của tế bào; vận chuyển protein tới màng và bào quan; sự vận chuyển của túi bào, sự tiết và nhập bào

Tìm kiếm thêm