...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Động
Thông tin xb: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, 2017
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Văn Động
Tóm tắt: Chương 1. Nguồn gốc, đặc trưng và bản chất của nhà nước. Chương 2. Chức năng, bộ máy, hình thức và kiểu nhà nước. Chương 3. Nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến. Chương 4. Sự ra đời, quá trình phát triển, bản chất, chức năng và bộ máy của nhà nước tư sản. Chương 5. Hình thức nhà nước tu sản và nhà nước pháp quyền. Chương 6. Nhà nước tư sản đương đại. Chương 7. Sự ra đời, bản chất và chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 8. Bộ máy và hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 9. Nhà nước ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT Ly luan chung ve nha nuoc và phap luat 4682 Kb ( lượt tải) (6 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm