...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan
Thông tin xb: Hồng Đức, 2017
Tác giả bổ sung: TS. Lưu Văn Tuấn
Tóm tắt: Chương 1. Những vấn đề cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật. Chương 2. Định nghĩa, đặc điểm, nguồn gốc của nhà nước và pháp luật. Chương 3. Bản chất, chức năng, hình thức và các mối quan hệ của nhà nước. Chương 4. Bản chất, chức năng, kiểu, hình thức và các mối quan hệ của pháp luật. Chương 5. Nhà nước và pháp luật chủ nô. Chương 6. Nhà nước và pháp luật phong kiến. Chương 7. Nhà nước và pháp luật tư sản. Chương 8. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT Mot so van de ly luan NN va PL 2655 Kb (1 lượt tải) (7 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm