...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Ngọc Yến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Huỳnh Tấn Duy
Tóm tắt: Mục đích của luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc quy định quyền và nghĩa vụ người làm chứng, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong các quy định pháp luật về vấn đề này từ đó tìm ra những nguyên nhân và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về người làm chứng trong TTHS, góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả quyền và nghĩa vụ của người làm chứng trong TTHS.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN NGOC YEN 545 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm