...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đỗ Văn Mười
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan Nhât Thanh
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình VPHC về môi trường, thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường luận văn đánh giá, rút ra những ưu điểm, hạn chế để từ đó đưa ra các dự báo và giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Trưởng phòng CSMTr Công an tỉnh Bình Phước trong hoạt động xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - DO VAN MUOI 398 Kb (2 lượt tải) (5 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm