...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Thanh Kiều
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Đồng Việt Phương
Tóm tắt: Luận văn tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp nhằm xây dựng và củng cố luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác của Sở Tư pháp tỉnh Long An nói riêng, trên địa bàn cả nước nói chung.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - PHAM THI THANH KIEU 321 Kb (1 lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm