...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Mến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan Nhât Thanh
Tóm tắt: Đề tài góp phần hệ thống hóa và sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cơ bản về Tổ chức hoạt động của Bảo hiểm xã hội; các nhân tố ảnh hưởng đến công tác Tổ chức và hoạt động Bảo hiểm xã hội; Kinh nghiệm công tác Tổ chức và hoạt động của BHXH.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - LE MEN 287 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm