...
Loại CSDL: Sách in
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục, 2008
Ký hiệu xếp giá: 372.07 / V500
Mô tả vật lý: 107 tr., 27 cm
Nhóm chủ đề: Quản lí; Phương pháp
Tóm tắt: Cung cấp một số thông tin và cơ sở lý luận giúp cán bộ giáo dục, giáo viên cân nhắc về việc sử dụng trừng phạt thân thể và thấy được lý do phải chấm dứt việc sử dụng trừng phạt thân thể giúp giáo viên có được ý tưởng thực tế về cách xây dựng ý thức kỉ luật và thái độ tôn trọng của học sinh đối với giáo viên

Tìm kiếm thêm