...
Loại CSDL: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn, Tùng Chinh
Thông tin xb: Trà Vinh: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Ký hiệu xếp giá: 352.64 / Ch312
Mô tả vật lý: xi, 74 tr., 30 cm
Nhóm chủ đề: Hành chính công--Việt Nam
Tác giả bổ sung: Đồng, Việt Phương - hướng dẫn khoa học

Tìm kiếm thêm