...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Tùng Chinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Đồng Việt Phương
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về năng lực thực thi công vụ của công chức và liên hệ thực tiễn về năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN TUNG CHINH 338 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm