...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Trần, Công Hùng
Thông tin xb: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2009
Ký hiệu xếp giá: 004.6 / H513
Mô tả vật lý: 294 tr.: Minh họa, 27 cm
Nhóm chủ đề: Mạng máy tính; Truyền dữ liệu; Công nghệ
Tóm tắt: Sự ra đời, vai trò của mạch nhãn đa giao thức; kỹ thuật và mô hình, chức năng định tuyến ràng buộc và cách thức xây dựng mạng MPLS...

Tìm kiếm thêm