...
Loại CSDL: Giáo trình
Tác giả: Khương Anh
Thông tin xb: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Ký hiệu xếp giá: 004.65 / A107
Mô tả vật lý: 216 tr.: minh hoạ, 24 cm
Nhóm chủ đề: Mạng máy tính--Giáo trình; Xử lý dữ liệu điện tử nhân sự--Giáo trình
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Hồng Sơn - hiệu đính
Tóm tắt: Khái quát hệ thống mạng theo mô hình phân lớp. Trình bày cụ thể các vấn đề phát sinh và các biện pháp giải quyết. Cụ thể hóa các thiết bị và giao thức trên từng lớp. Giới thiệu các loại đường truyền, thiết bị mạng cùng chức năng và hoạt động của chúng. Dịch vụ ứng dụng và hạ tầng cơ sở cung cấp dịch vụ trên mạng

Tìm kiếm thêm