...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục, 2001
Ký hiệu xếp giá: 410 / Gi109
Mô tả vật lý: 324 tr.: bảng, hình vẽ, 20 cm
Nhóm chủ đề: Ngôn ngữ học
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Minh Thuyết
Tóm tắt: Tìm hiểu bản chất và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ; Ngôn ngữ với tư cách một hệ thống tín hiệu đặc biệt; Nghiên cứu từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, chữ viết, các ngôn ngữ thế giới

Tìm kiếm thêm