...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Lại, Thế Luyện
Thông tin xb: Hà Nội: Thời đại, 2014
Ký hiệu xếp giá: 370.1523 / L527
Mô tả vật lý: 111 tr., 21 cm
Nhóm chủ đề: Khả năng học tập; Tự học
Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng quan trọng và cơ bản trong việc tự học, nhấn mạnh vào ý nghĩa tự học suốt đời, nghĩa là không ngừng nâng cao kỹ năng và tri thức trên mọi lĩnh vực đời sống, đặc biệt là những kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp để cống hiến cho xã hội

Tìm kiếm thêm