...
Loại CSDL: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Bùi, Thị Bích Hạnh
Thông tin xb: Trà Vinh: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Ký hiệu xếp giá: 547 / H107
Mô tả vật lý: x, 79, 68 tr., 27 cm
Nhóm chủ đề: Hóa hữu cơ; Sulfonamide--Tổng hợp--Dẫn xuất
Tác giả bổ sung: Đặng, Chí Hiền - người hướng dẫn khoa học

Tìm kiếm thêm