...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hoàng Trọng Sang
Thông tin xb: Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Võ Ngọc Điều
Tóm tắt: Nghiên cứu các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn IEEE 1366; nghiên cứu các phương pháp tính toán độ tin cậy của lưới điện phân phối; nghiên cứu tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn IEEE 1366 bằng phần mềm PSS/ADEPT cho lưới điện phân phối thành phố Trà Vinh; từ kết quả phân tích, đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện phân phối thành phố Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 83 LUAN VAN SBV- HOANG TRONG SANG 1231 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (15) Xem preview

Tìm kiếm thêm