...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Văn Cà
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Quang Linh
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng sử dụng các phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn PMKT phù hợp tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; định hướng lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 140 LUAN VAN SBV-PHAM VAN CA 1983 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm