...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Bích Liên
Tóm tắt: Đánh giá sự hữu hiệu các thành phần HTKSNB và toàn hệ thống KSNB trong công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre; từ kết quả nghiên cứu, kiến nghị các biện pháp, chính sách phù hợp để hoàn thiện HTKSNB trong công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Tìm kiếm thêm