...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Tuyết Hạnh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Bích Liên
Tóm tắt: Khảo sát thực trạng hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Viettel Trà Vinh; đề xuất những giải pháp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Viettel Trà Vinh.

Tìm kiếm thêm