...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Bùi Thị Thu Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh
Tóm tắt: Tổng quát hóa cơ sở lý luận về hệ thống báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; vận dụng những nội dung của chuẩn mực kế toán công quốc tế và kinh nghiệm áp dụng các nước vào việc lập báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Trà Vinh; phân tích thực trạng về hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập tại Trà Vinh và xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại những đơn vị này; hoàn thiện được hệ thống báo cáo ...

Tìm kiếm thêm