...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Tròn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Lê Hoàng Phúc
Tóm tắt: Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Trà Vinh để đánh giá ưu điểm, hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành; đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố kiểm soát nội bộ đến chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Trà Vinh; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 145 LV SBV TRAN THI TRON 1310 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm