...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Kim Chi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng
Tóm tắt: Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến việc vận dụng chế độ kế toán DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tìm kiếm thêm