...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đặng Thị Nhiệm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng
Tóm tắt: Tìm hiểu và đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Trà Vinh, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 147 LVSBV Dang Thi Nhiem 1401 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm