...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Vũ Thị Mai Khanh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh
Tóm tắt: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại tỉnh Trà Vinh

Tìm kiếm thêm