...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Thị Hồng Lỉnh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của hệ thống BCTC các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đo lường, đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của hệ thống BCTC các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tìm kiếm thêm