...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quý
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Quang Huy
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán chi ngân sách tại Phòng quản lý đô thị thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác kế toán chi tại đơn vị giúp cho việc hoạt động và quản lý về chi ngân sách tại đơn vị đạt hiệu quả hơn.

Tìm kiếm thêm