...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Ân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Quang Linh
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp có quy mô vừa ở tỉnh Trà Vinh. Từ đó, tác giả đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp có quy mô vừa ở tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 153 LUAN VAN SBV_ NGUYEN THI MY AN 1304 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm