...
Loại CSDL: Luận án, luận văn
Tác giả: Nguyễn, Tuấn
Thông tin xb: Trà Vinh: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Ký hiệu xếp giá: 621.310285 / T502
Mô tả vật lý: x, 55, 12 tr.: minh hoạ, 30 cm
Nhóm chủ đề: Hệ thống điện; Công nghệ SCADA
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Thái Sơn - hướng dẫn khoa học

Tìm kiếm thêm