...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Hồng Tùng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương
Tóm tắt: Làm rõ quá trình hình thành, phát triển của tục thờ Tứ Kiệt. Thông qua việc nghiên cứu những giá trị văn hóa của tục thờ Tứ Kiệt. Trên cơ sở đó, để làm nổi bật giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Cai Lậy anh hùng mang sắc thái văn hóa của địa phương nhằm bảo tồn và phát huy tục thờ Tứ Kiệt ở Cai Lậy, Tiền Giang

Tìm kiếm thêm