...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trương Công Huân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Phan Quốc Anh
Tóm tắt: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá gia đình truyền thống và những biến đổi gia đình truyền thống cuả người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Tìm kiếm thêm