...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Tuấn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thái Sơn
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu mạng giao tiếp Microgird an toàn dựa trên nền tảng Scada: Nghiên cứu Microgird; Nghiên cứu công nghệ Scada; Đề xuất giải pháp bảo mật liên quan cho Microgrid.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 196 LUAN VAN SBV - NGUYEN TUAN 2431 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm