...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Ngô Tấn Nhựt
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
Tóm tắt: Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động nói chung. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn khách quan trong điều kiện kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập của nước ta hiện nay. Qua đó, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật lao động Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Ngo Tan Nhut 1131 Kb (4 lượt tải) (8 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm